Home Contact Sitemap

Warranty Policy
รายละเอียดการรับประกันสินค้า
สินค้า ZIMM, The World of Seat ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้
คุณสามารถแจ้งความประสงค์การเรียกร้องสิทธิ์ตามใบรับประกันได้ 2 ช่องทาง
1. คุณสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ผ่านการติดต่อที่ 02-965-7160 เพื่อแจ้งความประสงค์การเรียกร้องสิทธิ์ตามใบรับประกันสินค้า โดยแจ้งเลขที่ใบส่งสินค้า แจ้งเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้ซื้อสินค้าและรายละเอียดสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ตามรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีรายละเอียดดังกล่าว
2. คุณสามารถส่งอีเมล์ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน มาที่ admin@imageinterholding.com เพื่อแจ้งความประสงค์การเรียกร้องสิทธิ์ตามรับประกันสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงินมาแสดง
รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน
• การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales, และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต
• ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
• หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• การรับประกันสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าเอกสาร ฯลฯ
• ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
• สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกันได้แก่ สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้า Clearance Sales และสินค้าที่ระบุว่าไม่รับประกัน
• การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง ZIMM Online Shopping

FACEBOOK