Home Contact Sitemap
Zimm Relax Chair & Recliners
Zimm Relax Chair & Recliners
TOP SELLER

ZIMM RELAX CHAIRS & RECLINERS
ผู้นำทางด้านเก้าอี้ปรับเอนนอนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมกับทุกสรีระตามหลักการยศาสตร์ และมีผลงานวิจัยรองรับและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้าน วิชาการอย่างแพร่หลาย จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการส่งออกเก้าอี้ปรับเอนนอนไปยัง 30 กว่าประเทศทั่วโลก ทำให้คุณมั่นใจถึงคุณภาพของเรา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-965-7160-9